Spørgsmål & Svar om Botilbuddet Open Future


Hvornår startede Botilbuddet Open Future?

Botilbuddet Open Future etableredes i 2013.

Hvordan er botilbuddet godkendt?

Botilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Øst som “midlertidligt botilbud” efter §107 i lov om social service.

Hvordan er økonomien organiseret?

Botilbuddet Open Future har et godkendt budget, som ligger til grund for beregningen af prisen for opholdet.
Indtægterne kommer fra de kommuner, der placerer borgere på stedet.                                                      Grundtaksten er i 2018 pr. måned: 39.411 kr.

Der udarbejdes en kontrakt mellem den henvisende kommune og botilbuddet.

Botilbuddet Open Future er en selvejende fond, som er non-profit. I flg. vedtægterne skal et evt. overskud gå ind i Fonden.

Botilbuddets regnskaber revideres af autoriseret revisor fra SR Revision fra Køge.

Bestyrelsen og Socialtilsyn Øst godkender budgetter og regnskaber.

Hvordan bruges pengene på botilbuddet?

Det er lederen i samråd med medarbejderne, der bestemmer, hvorledes pengene anvendes inden for de budgetterede rammer.

Ledelsen af botilbuddet står til ansvar over for bestyrelsen og de godkendende myndigheder i forhold til, at budgetter overholdes, og opgaverne løses forsvarligt pædagogisk, økonomisk og på anden vis.

Bestyrelsen har bedt SR Revision om at undersøge og svare på tre spørgsmål vedr. Botilbuddet Open Future:

1. Går der penge til Fælleseje, ud over betaling til husleje?
2. Følger årsregnskabet gældende regler, og betales der til andet end institutionens formål og drift?
3. Går der penge til udlandet fra institutionens konti, og i fald der gør, hvad er de brugt til?

Se revisors redegørelse for ovenstående her.

Hvordan er botilbuddet organiseret rent juridisk?

Botilbuddet Open Future er en selvejende fond, med CVR-nummer 38191527.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, som afholder fire bestyrelsesmøder årligt.

Regnskaberne revideres af en autoriseret revisor, og budgetter og regnskaber forelægges bestyrelsen og Socialtilsyn Øst.

Botilbuddets leder er Lisbeth Hauptmann.

Hvem bor på Botilbuddet Open Future?

Beboerne består af unge mellem 18 og 28 år, som kan være psykisk skrøbelige, lider af angst og depressioner, og derfor har brug for et stabilt miljø til at støtte op omkring dem.

Hvordan er Skolerne i Boserup organiseret?

Hver af institutionerne er selvstændige juridiske enheder med egen bestyrelse, egne vedtægter og eget formål, med egne budgetter og reviderede regnskaber, med egen leder og hver sit tilsyn fra de godkendende myndigheder.

Lederne på stedet afholder regelmæssige koordinerende stedledelsesmøder om driften på stedet.

Hvad er interessefællesskabet Tvind?

Botilbuddet Open Future er en del af samarbejdsformen interessefællesskabet Tvind. Vi videns- og erfaringsdeler med hinanden, så vi alle kan bidrage og høste, dele viden og udvikle på pædagogik, programmer, tilbud og metoder sammen med lignende institutioner og skabe nyt på grundlag af disse erfaringer og drøftelser.

Mange af skolerne, som er en del af interessefællesskabet Tvind, deltager i fælles arrangementer af sportslig og kulturel art, såsom skolernes “Olympiade”- et sportsstævne på Tvind, Sommerteaterstævne i Juelsminde, hvor alle medvirkende skoler optræder, Efterårskoncert – hvor hver skole optræder med poesi, sang og kunst og Vinterkoncerten, som er en koncert med klassisk og moderne musik.

Det handler ikke kun om uddannelse, men også om dannelse.

Hvad er fordelen ved at være en del af interessefællesskabet Tvind?

Ved at være flere institutioner, der går sammen, har vi mulighed for at skabe og deltage i større og kvalitetsfyldte sportslige og kulturelle arrangementer. Her har vore elever også lejlighed til at være sammen med mange andre forskellige unge mennesker og deltage i aktiviteter og udfordre deres talenter og sociale færdigheder.

Vi bruger også netværket til videns- og erfaringsdeling med de andre skoler og bo- og opholdssteder tilknyttet interessefællesskabet, og de fælles høstede erfaringer giver os mulighed for at identificere nye og mere effektive måder at støtte og uddanne børnene/ de unge.

Vi samarbejder og netværker desuden med bosteder og skoler, der ikke er med i interessefællesskabet Tvind.

Er Botilbuddet Open Future og de øvrige institutioner på Boserup selvstændige?

Institutionerne er selvstændige enheder uden ejer, så der er ikke nogen, der økonomisk profiterer. Alle midler anvendes af institutionerne efter formålet og de godkendte budgetter. Regnskaberne revideres af autoriserede revisorer, og godkendes af de respektive bestyrelser og tilsynsmyndigheder.

Når der gennemføres fællesaktiviteter med andre institutioner, sker det på sammenskuds-basis, og vores andel af omkostningerne er en del af det budget, der godkendes af bestyrelsen og tilsynet.

Er medarbejdere på Botilbuddet Open Future med i Lærergruppen?

Botilbuddet Open Future er startet af mennesker fra Lærergruppen, men pt. er ingen af medarbejderne med i Lærergruppen.

Medarbejderne er ansat på sammenlignelige vilkår med andre lignende institutioner.

Bruger Botilbuddet Open Future frivillig arbejdskraft?

På stedet Boserup har vi tradition for at have tilknyttet to-tre udenlandske voluntører. Det foregår gennem EVS (European Volunteer Service), som er en del af det Europæiske Erasmus+ system.

Volontørerne bor her typisk et år af gangen, og de tager del i stedets liv på forskellige måder. De har f.eks. praktiske jobs som medhjælp i køkkenet. Eller er med til at stå for vedligeholdelse mv. Eller de bruger færdigheder, som de har i forhold til eleverne og beboerne, fx inden for sport og kunst.

Sproget foregår på engelsk, og en del af beboerne har glæde af at få sig en voksenven, hvor de får mulighed for at   benytte og forbedre deres sprogkundskaber .

Volontørerne arbejder under ledelse af skolens ansatte, og de har ikke pædagogisk ansvar i forhold til stedets børn og unge.

Volontørerne indgår ikke i normeringen eller arbejdsplaner på Botilbuddet Open Future.

Ejer botilbuddet selv sine bygninger?

De forskellige skoler og private sociale tilbud på Boserup, inklusive Roskilde Friskole, lejer lokalerne af den erhvervsdrivende fond Fælleseje, som især udlejer bygninger til skoler og socialpædagogiske opholdssteder.

Lejekontrakterne, som hver institution har indgået med Fælleseje, er godkendt af de respektive tilsynsmyndigheder.

Hvad sker der ellers på Boserup?

Boserup virker i øvrigt som et kulturelt center. Vi afholder kulturdage og loppemarked med musikoptræden, julemarked for naboer, forældre og venner, pædagogiske dage for sagsbehandlere og andre interesserede.

Vi viser årets skuespil for andre institutioner i byen. Derudover samarbejder vi med lokale erhvervsdrivende og handlende om praktikjobs til eleverne. Også det lokale foreningsliv bruger stedet til foredrag, udstillinger eller orienteringsløb, cykelløb mm.

Hver sommer holder vi en sommerlejr for skolens børn og for andre børn, der har brug for at komme på sommerlejr. Vi har et samarbejde med Avnstrup flygtningecenter og andre flygtningecentre om at modtage 30 børn hver sommer.

På stedet findes desuden en permanent udstilling + salg af skulpturer af en række kunstnere fra Zimbabwe.

Botilbuddet Open Future
Boserupvej 100 A, 2. sal
4000 Roskilde

Leder Lisbeth Hauptmann

lisbeth@skolerneiboserup.dk
22 68 28 90

CVR-nummer  38191527